กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

งานกิจการสภา

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์