ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ จากอุทกภัยและวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คอมเมนท์