แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งานพัสดุ

ด้วยอบต.หนองเต่า ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พงศ.2558 เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นอบต.หนองเต่าจึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์