แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

งานพัสดุ

ด้วยอบต.หนองเต่า ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นอบต.หนองเต่า จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามปรากฎแนบท้าย

คอมเมนท์