แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

งานพัสดุ

ด้วยอบต.หนองเต่าได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้น อบต.หนองเต่า จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) รายละเอียดปรากฎดังท้ายแนบ

คอมเมนท์