แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานสาธารณสุข

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทนุฯ ครั้งที่ 4/2560 วันเที่ 18 ตุลาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/แผนงานประกันสุขภาพ61.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์