แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานสาธารณสุข

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 โครงการ ใน 5 ประเภทกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจึงประกาศแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ