กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า

งานสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า

ประวัติความเป็นมา

                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข    เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  และปี ๒๕๕๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๓ 

                   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลหนองเต่า โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการของประชาชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลหนองเต่าอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

           ๑)  แยกตามประเภทกิจกรรม (ย้อนหลัง ๒ ปี)

ที่

ประเภทกิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละ

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละ

การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์

(ประเภทที่ ๑)

๑๓๕,๐๐๐

๑๒๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๙๒.๕๙

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข

(ประเภทที่ ๒)

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

(ประเภทที่ ๓)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๕,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

(ประเภทที่ ๔)

๑๘,๐๐๐

๓,๒๕๐

๑๔,๗๕๐

๑๘.๐๖

๑๘,๔๐๐

๑,๕๐๐

๑๖,๙๐๐

๘.๑๕

 

รวม

๒๘๓,๐๐๐

๒๕๘,๒๕๐

๒๔,๗๕๐

๙๑.๒๕

๒๔๘,๔๐๐

๒๓๑,๕๐๐

๑๖,๙๐๐

๙๓.๒๐

 

           ๒) แยกตามกลุ่มเป้าหมาย (ย้อนหลัง ๒ ปี)

ที่

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หญิงมีครรภ์

๕,๐๐๐

๑.๙๔

เด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า ๖ ปี

๒๐,๐๐๐

๗.๗๓

๓๐,๐๐๐

๑๒.๙๖

เด็กอายุ ๖ ปี -ต่ำกว่า ๒๕ ปี

๓๐,๐๐๐

๑๑.๖๒

๒๕,๐๐๐

๑๐.๘๐

ผู้ใหญ่อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป

๙๕,๐๐๐

๓๖.๗๙

๑๑๐,๐๐๐

๔๗.๕๒

ผู้พิการและทุพลภาพ

๕,๐๐๐

๑.๙๔

๓๐,๐๐๐

๑๒.๙๖

ทุกช่วงอายุ

๑๐๓,๒๕๐

๓๙.๙๘

๓๖,๕๐๐

๑๕.๗๖

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐

๒๕๘,๒๕๐

๑๐๐

๑๖

๒๓๑,๕๐๐

๑๐๐

 

           ๓) การใช้จ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง ๓ ปี

งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

๒๖๗,๔๗๐

๒๘๓,๐๐๐

๒๔๘,๔๐๐

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

๒๔๙,๙๗๐

๒๕๘,๒๕๐

๒๓๑,๕๐๐

คิดเป็นร้อยละ (บาท)

๙๓.๔๖

๙๑.๒๕

๙๓.๒๐

 

           ๔) ผลการประเมินศักยภาพกองทุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ 

           ปี ๒๕๕๔    ผลการประเมิน      กองทุนระดับ A

           ปี ๒๕๕๕    ผลการประเมิน      กองทุนระดับ A

           ปี ๒๕๕๖    ผลการประเมิน      กองทุนระดับ A

 

 

 

 

คอมเมนท์