กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559

งานสาธารณสุข

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่4/2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานรับ-จ่าย เงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

 

  

คอมเมนท์