จำนวนประชากร

สถิติประชากรตำบลหนองเต่า แยกรายพื้นที่ (เดือนสิงหาคม 2562)

 

หมู่บ้าน

เพศชาย

เพศหญิง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเต่า

180

170

หมู่ที่  2 บ้านโคกสุก

428

521

หมู่ที่  3 บ้านหนองฟักทอง

152

145

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกี่ยวแฝก

86

91

หมู่ที่ 5 บ้านลาด

347

404

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่า

194

208

หมู่ที่ 7บ้านหนองเต่า

102

111

หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

443

460

รวม

1,932

2,110

สถิติบ้านจากทะเบียนบ้านตำบลหนองเต่า แยกรายพื้นที่

 

 

หมู่บ้าน

จำนวนหลัง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเต่า

150

หมู่ที่  2 บ้านโคกสุก

317

หมู่ที่  3 บ้านหนองฟักทอง

92

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกี่ยวแฝก

61

หมู่ที่ 5 บ้านลาด

256

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่า

120

หมู่ที่ 7บ้านหนองเต่า

64

หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

286

รวม

1,346