จำนวนประชากร

สถิติประชากรตำบลหนองเต่า แยกรายพื้นที่ (เดือนกันยายน 2561)

 

หมู่บ้าน

เพศชาย

เพศหญิง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเต่า

177

169

หมู่ที่  2 บ้านโคกสุก

435

523

หมู่ที่  3 บ้านหนองฟักทอง

157

144

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกี่ยวแฝก

87

94

หมู่ที่ 5 บ้านลาด

351

400

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่า

197

212

หมู่ที่ 7บ้านหนองเต่า

100

113

หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

440

465

รวม

1,944

2,120

สถิติบ้านจากทะเบียนบ้านตำบลหนองเต่า แยกรายพื้นที่

หมู่บ้าน

จำนวนหลัง

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเต่า

150

หมู่ที่  2 บ้านโคกสุก

315

หมู่ที่  3 บ้านหนองฟักทอง

92

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกี่ยวแฝก

61

หมู่ที่ 5 บ้านลาด

251

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่า

119

หมู่ที่ 7บ้านหนองเต่า

62

หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง

284

รวม

1,334