คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายผู้บริหาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  โดยนโยบายหลักประกอบด้วยด้านการเมืองและการบริหาร ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คอมเมนท์

เอกสารแนบ