การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
คอมเมนท์