การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
คอมเมนท์