แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566

บริหารงานบุคคล

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ จึงกำหนดแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2563-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์