รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบิการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย กิจกรรม การจัดอยรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการคุ้มครอองผู้บริโภคด้านออาหารปลอดภัย กิจกรรม การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์