รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คนเพื่อดูแลผู้สูงอาบุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองเต่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอรายงานการประเมินความพึงพอใจน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ