รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ใน 5 ด้าน คือ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การอำนวยความสะอวด คุณภาพการให้บริการและช่องทางการให้บริการนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ