รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

อบต.หนองเต่า รายงานผลการประเมินพึงพอใจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คอมเมนท์