ผลการสอบทานการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการจดทำแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์แต่ละข้อ เพื่อสอบทานการประเมินคุณภาพดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงแจ้งและเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์