ประกาศใช้แผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกาศ

ตามที่ประชุมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 โครงการ ใน 4 ประเภทกิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 328,380 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ