การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

ประกาศ

อาศัยตามอำนาจตามความ ข้อ 7 และข้อ 19 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานใสนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ