ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รูปแบบออนไลน์

การขับเคลื่อนจริยธรรม
คอมเมนท์