ประมวลจริยธรรมขอข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2551

ประมวลจริยธรรมของข้าราชาการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ จึงยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์