มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์