มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ปราบปรามการทุจริต

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์