มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 8 วรรค 1(3)(4) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์