มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปราบปรามการทุจริต

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยการความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชนและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์