การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์