รายงานผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

ปราบปรามการทุจริต

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราึคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและต่อมาได้ใช้ในการประมเนิหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนั้น จึงรายงานผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ