ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์