ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกห่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปโดยเร็ว ประกอบกับคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นการขับเคลื่อนหลักจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่เกีค่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนั้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ