ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

ปราบปรามการทุจริต

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ออกประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น กำหนดช่องทางการรับเรื่องรอ้เงรียน จำนวน 6 ช่องทาง มีผลการดำเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์