การประเมินความเสี่ยงการทุจริตค (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปราบปรามการทุจริต
คอมเมนท์