นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยรัฐ จึงได้วางแผนบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ