คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์