จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์