แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์