ประกาศเจตจำนงการเป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริต

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นองค์กรคุณธรรม และค่านิยมสุจริต มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานที่ชัดเจน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์