ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ปราบปรามการทุจริต

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล โดยมีหลัก 10 ประการ ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ