นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์