นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต จึงประกาศให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ารับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์