มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การบริการราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละะเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์