มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment – ITA) ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐดำเนินการจัดทำมาตรการหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์