มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการลดปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้หน่วยงานของรฐดำเนินมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์