ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ปราบปรามการทุจริต

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ออกประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดช่องทางจำนวน 6 ช่องทางนั้น เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์