การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSEMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิดให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSEMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์