คู่มือการประกาศเจตนารมณ์“เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่จึงได้จัดทำคู่มือการประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการและนำไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงาน  ให้นำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

คอมเมนท์

เอกสารแนบ