ประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปราบปรามการทุจริต

เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านยิมในทางสุจริต มีจิตบริการ จึงประกาศเจตนารมณ์ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ