บันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี โดยนางจงกลณี  กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คอมเมนท์

เอกสารแนบ