กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

ผลิตภัณฑ์ตำบล

อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๔  หมู่ ๕  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ นเบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๑๕๕๒๓๒ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

๑.นางบังอร  วิรัตน์เกษ                       ตำแหน่ง ประธาน    เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๑๕๕๒๓๒

๒.นางสาวทัศนีย์  ทองอร่าม               ตำแหน่ง รองประธาน

๓.นางกิจนภา  มุนนี                            ตำแหน่ง เหรัญญิก

๔.นางประพิษ  พวงทอง                      ตำแหน่ง กรรมการ

๕.นางสาวสุบิน  โชคนิมิตร                 ตำแหน่ง กรรมการ

๖.นางณัฐธยาน์จันทร                          ตำแหน่ง กรรมการ

๗.นายโพธิ์   มุนนี                               ตำแหน่ง กรรมการ

๘.นางอนงค์   โสภา                            ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

 

คอมเมนท์